ایران زمین

فضایی برای به اشتراک گذاشتن مسایل اجتماعی روز

سلسله شاهان ایران زمین

1–  عهد عیلام : این عهد از زمانیکه هنوز معلوم نیست برایران حکومت می کردند وبه وسیله آشور منقرض شدند. 2–  دوره ماد : قد رمسلم حکومت این دوره تا سال 558 قبل از میلاد ادامه داشته است وشاهان معروف   :    دیااوکو 54 سال حکومت کرد و آخرین پادشاه آنها ایچ تو ویگوبود که از کوروش شکست خورد.

3- دوره هخامنشیان : از سال 559 الی 330 قبل از میلاد به مدت 229 سال بر ایران زمین حکومت کردند. اسامی پادشاهان این دوره به مدت زمان حکو مت،  به ترتیب:  کوروش کبیر 30 سال – کمبوجیه 7 سال –  بردیای غاصب 1 سال–  داریوش بزرگ 37 سال –  خشایار شاه اول 21  سال–  اردشیر اول 40 سال–  خشایار شاه دوم 45 روز–  اردشیر دوم 44 سال –  اردشیر سوم 22 سال –  ارشک 2 سال –  داریوش سوم 7 سال که در عصر او اسکندر مقدونی به ایران حمله کرد سلسله هخامنشیان را منقرض کرد .

4 _  فرمان روایی اسکندر مقدونی : از سال 330  تا 323 قبل از میلاد به مدت 7 سال حکومت کرد.

5–  دوره سلوکیان : پس از یک وقفه دولت سلوکی درسال 312 قبل از میلاد تاسیس و تا سال 255 به مدت

157 سال بر ایران زمین حکم فرمایی کردند. معروف ترین پادشاهان این دوره : سلوکوس-  سلوکوس دوم وسوم –  آنطیخوس سوم –  سلوکوس چهارم – آنطیخوس چهارم تا ششم  می با شند .

6 – سلسله اشکانیان :  از سال 256 قبل از میلاد  تا210 بعد از میلاد حضرت عیسی (ع) یعنی به مدت 466 سال

مهم ترین پادشاهان این دوره و مدت سلطنت هر کدام به ترتیب : ارشک 3 سال –  تیرداد 39  سال – اردوان اول 18 سال  – فری پاپت 15 سال –  فرهاد اول 8  سال –  مهرداد اول 32 سال –  فرهاد دوم 13 سال –  اردوان دوم 1 سال –  مهرداد دوم (کبیر )37 سال -  سند روک 8  سال – فرهاد سوم 9  سال –  مهردادسوم 4  سال –   ارد اول 18 سال –  فرهاد چهارم 37  سال (جنگ دوم وسوم ایران با رم و ولادت عیسی مسیح  (ع) در زمان این پادشاه اتفاق افتاد) –  فرهاد پنجم 1 سال –  ارد دوم 4  سال –  وانان اول  9 سال –  این زمان مطابق با سال 17 میلادی است. بعد از آن جنگ خانگی حکم فرما بود تا اینکه بلاش در سال 51 میلادی بر تخت نشست و در همین زمان دستور جمع آوری وتنظیم کتاب مقدس ایرانیان اوستا صادر شد. بعد از بلاش تا سال 107 میلادی دوره جنگ خانگی بود تا این که در سال 108 خسرو پادشاه ایران شد و بعد از خسرو بلاش دوم تاپنجم  سلطنت کردند  که توسط قیام اردشیر پاپکان سر سلسله ساسانیان از فارس در سال 210 بعد از میلاد سلسله اشکانیان  رامنقرض کردند ..

7 –  سلسله ساسانی :   از سال 211 تا 627  بعد از میلاد یعنی به مدت 416 سال بر ایران حکومت کردند.

پادشاهان این دوره به ترتیب و مدت حکومت : اردشیر پاپکان 31 ، سال  مهمترین کار این پادشاه احیای دین زرتشت بود –  شاپور اول 30  سال – هرمز اول 1  سال –  بهرام اول تا سوم 10 سال –   نرسی، هرمز دوم،آذر نرسی 28 سال– شاپور دوم (بزرگ) 69  سال وقتی در شکم مادر بود شاه شد. اردشیر دوم، شاپور سوم، یزدگرد اول، بهرام پنجم، بلاش، جاماسب، فیروز، قباد،152  سال حکومت کردند. خسرو اول معروف به انوشیر وان  48 سال –  هرمز چهارم 11 سال – خسرو دوم (خسرو پرویز ) فتح سوریه، مصر و فلسطین و جنگ با بیزانس مدت زمام داری این پادشاه 37 سال طول کشید که در نهایت در سال 627 میلادی توسط حمله اعراب به ایران حکومت ساسانیان منقرض شد. در سال 627 میلادی مطابق با سال  حدود 17 هجری ایران به دست اعراب افتاد در زمان خلافت عمربن خطاب  از این تاریخ به بعد حکومت های دست نشانده اعراب بر ایران حکم رانی می کردند وگاها" در یک زمان چند دست نشانده در چند منطقه به صورت مستقل ولی زیر نظر حکومت خلفا بر سر کار بودند در ذیل به بعضی از این به اصطلاح پادشاهان اشاره می شود :

1 – طاهریان طبرستان :  از سال 206 تا 259  هجری به مدت 53 سال  نماینده وخراخ گذار اعراب بودند.

2 – امرای زیار :  ا ز سال 216 تا 435  هجری به مدت 219 سال نماینده اعراب وخراج گذار بودند.

3 – دیالمه فارس : از سال 320 تا 447 هجری به مدت 127 سال نما ینده اعراب و خراج گذار بودند.

4 -  دیالمه عراق ، خوزستان وکرمان : از سال320 تا447  هجری به مدت 127 سال نماینده اعراب وخراج گذاربودند .

5 –  دیالمه ری اصفهان همدان :  ازسال 320 تا414  هجری به مدت 96 سال  نماینده اعراب  و خراج گذار بودند.

6 –  صفاریان :  از سال 281 تا 427 هجری به مدت 146 سال نماینده اعراب وخراج گذار بودند .

7 –  سا ما نیان :  ازسال 279 تا 389 هجری به مدت 110 سال نماینده اعراب و خراج گذار بودند.

8 –  غزنویان : ازسال 351 تا 582  هجری به مدت 231 سال نماینده اعراب  و خراج گذار بودند .

9 – سلجوقیان :  ازسال 429 تا 590 هجری به مدت 161 سال نماینده اعراب و خراج گذار  بودند.

10 –  خوارزمشاهیان :  ازسال 490 تا 628 هجری به مدت 138 سال نماینده اعراب وخراج گذاربودند.

درتاریخ 627 هجری جانشینان چنگیز خان مغول، هلاکوخان بغداد را فتح کرد و بساط حکومت اعراب را بر چید و

ایران و ایران زمین را از شر این حکومت خود کامه رهاند. گرچه به این مملکت تاختند ولی ارزش آن را داشت.

بعد از مرگ هلاکوخان مغول درسال 663حکومت ایران بعد از  627سال کمی مستقل و به شکل زیر تغییر یافت :

11 –  سلاطین آل مظفر : از سال 760 تا 795 هجری به مدت 35 سال که این سلسله توسط تیمور منقرض شد.

12– حکومت تیموریان : از سال 795 تا 911 هجری به مدت 116 سال که به صورت مستقل بود. حکومت تیموریان علاقه زیاد به پیشرفت علم داشتند و در این زمان خطاطان مثل بهزاد و میرهروی پدید آمدند.

13 –  قراقویونلو : از سال 810 تا 873  هجری به مدت 63 سال که به صورت مستقل در یک منطقه ایران حکم رانی می کردند (همزمان با حکومن تیموریان در ایران) .

14 – آق قویونلو : از سال 872 تا 908 هجری به مدت 36 سال این ها هم به صورت همزمان در یک منطقه حکم می راندند .

15 – سلسله صفوی : از سال 905 تا1148 هجری به مدت 243 سال که اولین دولت کاملا"مستقل بود.              اسامی پادشاهان ومدت سلطنت: شاه اسماعیل اول25  سال – شاه طهماسب اول 54  سال– شاه اسما عیل دوم 1 سال –  محمد خدابنده 1 سال – شاه عباس اول 52  سال – شاه صفی 14 سال – شاه عباس دوم 25  سال – شاه سلیمان 28 سال – شاه سلطان حسین 35  سال – شاه طهماسب دوم 9  سال – شاه عباس سوم 4 سال.  صفویه در مقابل حملات ترکان عثمانی و از بک ها که سنی مذهب بودند و با کمک تعصب مذهبی نوع همبستگی ایجاد نمود  و باعث افتخار نژاد آریایی شد و از همین دوران تجارت با دول بیگانه، هنر و علوم نزج گرفت که امروز شاهد آثار به جا مانده  هستیم .

 16 -  سلسله افشاریه : از سال 1148 تا1218 هجری به مدت 70سال که خدمات فراوان انجام دادند.

     اسامی شاهان افشاری و مدت حکومت آن ها : نادر شاه افشار 12 سال –  عادل شاه 1 سال –  شاه رخ شاه 49 سال –  نادر میرزا 8 سال که خدمات فراوان انجام دادند که مهم ترین آن ها نظم داخلی، دفع حمله پطر کبیر که سودای اشغال ایران را داشت و فتح هند بود که به جهانگشا لقب گرفت.

17 –  سلسله زندیه : از سال 1163 تا1209 هجری به مدت 46 سال .     

  اسامی شاهان زندیه ومدت حکومت آن ها :کریم خان 29 سال – ابوالفتح خان، محمد علیخان، علیمراد خان جمعا"1سال- صادق خان 3 سال – علیمرادخان باردوم 3 سال – جعفرخان 3 سال – حمید مراد خان 1 سال –لطفعلی خان زند6 سال

18 –  سلسله قاجاریه :  از سال 1200تا 1344 هجری به مدت 143 سال اسامی پادشاهان و مدت سلطنت آنان: آقامحمد خان 11 سال –  فتحعلی شاه 38 سال –  محمد شاه 13 سال –  ناصرالدین شاه 50 سال – مظفر الدین شاه 10 سال–  محمد علی شاه 3 سال – احمد شاه 16 سال

19 –  سلسله پهلوی : از سال 1345 تا 1399 هجری به مدت 53 سال. اسامی پادشاهان پهلوی و مدت حکومت آنها:   رضاشاه پهلوی 16 سال –  محمد رضا شاه 37 سال

20 – حکومت اسلامی از سال 1400هجری مطابق با 1357 شمسی به رهبری امام راحل شکل گرفت .

خوانندگان محترم داوری خواهند کرد که بر سر این مملکت چه آمده به ویژه 627سال حکومت ایران زمین زیر سلطه اعراب بغداد که لطمه جبران ناپذیری خورد کمتر کشوری در دنیای آن زمان این چنین گرفتار حکم رانان غاصب بود .من تلاش کردم به صورت خلاصه  که از حوصله هم خارج نشود از ابتدای شکل گیری حکومت پادشاهی ایران زمین را جهت آشنایی کلی شما ایران دوستان وآنهایی که می خواهند بدانند یاد آور شدم.

+ نوشته شده در  دوشنبه یازدهم شهریور 1392ساعت 15:33  توسط منصور شعبانی  |